Abrostola tripartita

InsekterSommerfugleUgler

Abrostola tripartita
Brun Nældeugle

Abrostola tripartita – Næstved
Abrostola tripartita – Næstved