Yponomeuta evonymella

InsekterSommerfugleSpindemøl

Yponomeuta evonymella
Hægspindemøl

Tværvej, Næstved (Juli 2022)
Tværvej, Næstved (Juli 2022)
Yponomeuta evonymella – Hesede Skov
Yponomeuta evonymella – Næstved