Animalia

Animalia

Actinopterygii – Fisk
Amphibia – Padder
Arachnida – Spindlere
Aves – Fugle
Branchiopoda – Ferejer
Chilopoda – Skolopendere
Clitellata – Igler
Diplopoda – Tusindben
Entognatha – Springhaler
Gastropoda – Snegle
Hexanauplia – Krebsdyr
Insecta – Insekter
Mammalia – Pattedyr
Malacostraca – Storkrebs
Reptilia – Krybdyr
Scyphozoa – Gopler