Eupithecia absinthiata

DyrerigetInsekterSommerfugleMålere

Eupithecia absinthiata
Brun Dværgmåler

Eupithecia absinthiata – Næstved
Eupithecia absinthiata – Næstved