Lestidae

InsekterGuldsmedeKobbervandnymfer

Lestes barbarus – Sydlig Kobbervandnymfe
Lestes dryas – Sortmærket Kobbervandnymfe
Lestes sponsa – Almindelig Kobbervandnymfe
Lestes virens – Grøn Kobbervandnymfe