Melanthia procellata

DyrerigetInsekterSommerfugleMålere

Melanthia procellata
Klematismåler

Melanthia procellata – Næstved
Melanthia procellata – Næstved
Melanthia procellata – Næstved