Thera obeliscata

DyrerigetInsekterSommerfugleMålere

Thera obeliscata
Grå Fyrremåler

Thera obeliscata – Vig
Thera obeliscata – Vig
Thera obeliscata- Vig
Thera obeliscata – Vig
Thera obeliscata – Vig