Coenagrionidae

Dyreriget InsekterGuldsmedeVandnymfer

Coenagrion puella – Hestesko-Vandnymfe
Coenagrion pulchellum – Flagermus-Vandnymfe
Coenagrion sp. – Ubestemt Vandnymfe
Enallagma cyathigerum – Almindelig Vandnymfe
Erythromma najas – Rødøjet Vandnymfe
Ischnura elegans – Stor Farvevandnymfe