Stenodactylus sthenodactylus

DyrerigetKrybdyrSkælklædte KrybdyrEgentlige Gekkoer

Stenodactylus sthenodactylus
Sandgekko

Stenodactylus sthenodactylus
Stenodactylus sthenodactylus
Stenodactylus sthenodactylus
Stenodactylus sthenodactylus
Stenodactylus sthenodactylus
Stenodactylus sthenodactylus
Stenodactylus sthenodactylus
Stenodactylus sthenodactylus
Stenodactylus sthenodactylus
Stenodactylus sthenodactylus
Stenodactylus sthenodactylus
Stenodactylus sthenodactylus