Pythonidae

DyrerigetKrybdyrSkælklædte KrybdyrPythoner

Antaresia maculosa – Plettet Python
Liasis macklotii – Macklots Python
Morelia spilota – Tæppepython
Morelia viridis – Grøn Træpython
Python bivittatus – Tigerpython
Python regius – Kongepython
Python sebae – Klippepython