Testudines

DyrerigetKrybdyrSkildpadder

Carettochelyidae – Uden Dansk Navn
Chelidae – Slangehalsskildpadder
Emydidae – Vestlige Sumpskildpadder
Geoemydidae – Østlige Sumpskildpadder
Kinosternidae – Klapskildpadder
Testudinidae – Landskildpadder