Testudines

KrybdyrSkildpadder

Emydidae – Vestlige Sumpskildpadder
Testudinidae – Landskildpadder