Testudinidae

DyrerigetKrybdyrSkildpadderLandskildpadder

Astrochelys radiata – Stråleskildpadde
Chelonidis carbonaria – Rødfodet Skovskildpadde
Chersina angulata – Uden Dansk Navn
Malacochersus tornieri – Pandekageskildpadde
Stigmochelys pardalis – Leopardskildpadde
Testudo hermanni – Græsk Landskildpadde
Testudo marginata – Bredrandet Landskildpadde